Serena's Pet ServiceHondenuitlaatservice
Hondenopvang
Huisdierverzorging

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die gesloten worden met de eigenaar van het huisdier (later genoemd ‘eigenaar’).

1.2 Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast cq uitgebreid. Dit wordt altijd vooraf doorgegeven aan de eigenaar.

Indien u niet akkoord gaat met de wijziging(en), kunt u de overeenkomst tot 7 dagen na ingang van de wijziging(en), zonder opzegtermijn ontbinden.


Artikel 2 - Eigenaar

2.1 De eigenaar dient een WA-verzekering te hebben, waarbij huisdieren zijn meeverzekerd. Hierdoor blijft de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor het huisdier. Mocht uw huisdier schade hebben aangericht, dan zal S-Pets de gegevens van de eigenaar  aan een eventuele derde partij overhandigen. Uiteraard na overleg met de eigenaar.

2.2 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door S-Pets en/of derden, veroorzaakt door het huisdier van de eigenaar (later genoemd ‘huisdier’). Eventuele kosten voor medische zorg cq schade aan eigendommen van S-Pets zullen worden verhaald op de eigenaar.

2.3 De eigenaar draagt er zorg voor dat S-Pets toegang heeft tot de plaats waar het huisdier zich bevindt.

2.4 De eigenaar machtigt S-Pets om, indien nodig, op kosten van de eigenaar, medische zorg in te schakelen voor het huisdier. Als blijkt dat er medisch ingrijpen nodig is, zal dit eerst worden overlegd met de eigenaar. S-Pets neemt direct contact op met de eigenaar, indien het huisdier naar de dierenarts wordt gebracht. S-Pets zal ervoor kiezen om naar de dierenarts te gaan die op dat moment het dichtst in de buurt is.

2.5 De eigenaar zal S-Pets zo spoedig mogelijk informeren over eventuele ziektes en afwijkingen van het huisdier. Huisdieren met erge diarree, grote wonden of huisdieren die ernstig braken, kunnen niet in contact worden gebracht met andere huisdieren die op dat moment opgevangen cq uitgelaten worden bij of door S-Pets. Dit ter bescherming van de andere huisdieren. In dit geval zal uw huisdier individueel kort uitgelaten worden.

Op het moment dat het huisdier deze verschijnselen vertoont tijdens het uitlaten/de opvang/de verzorging zal S-Pets de situatie zo goed mogelijk inschatten en de eigenaar van het huisdier op de hoogte brengen. Indien nodig wordt het huisdier naar de dierenarts gebracht.

2.6 Loopse honden zullen tot 7 dagen na de loopsheid alleen individueel kort worden uitgelaten en niet opgenomen worden in de groep of opvang. Dit om ongewenst drachtige honden en onrust in de roedel te voorkomen.

2.7 De eigenaar zal S-Pets uitgebreid inlichten over het gedrag en karakter van het huisdier. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook voor het verleden van de hond. Hierbij valt te denken aan agressief gedrag naar soortgenoten, opgelopen trauma door conflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enz. Dit kan voor S-Pets van groot belang zijn, dus wij vragen complete openheid.

2.8 In het geval van de uitlaatservice geldt een proefperiode. De eigenaar heeft binnen 14 dagen nadat de overeenkomst is ondertekend het recht om de overeenkomst te annuleren zonder opzegtermijn.

2.9 De eigenaar is vrij om zelf te bepalen of en welke vaccinaties het huisdier krijgt. S-Pets gaat er vanuit dat de eigenaar hierin zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden kent.

2.10 Het huisdier dient vlo-vrij en wormvrij te zijn. Indien nodig wordt het huisdier behandeld op kosten van de eigenaar.


Artikel 3 - Diensten S-Pets

3.1 S-Pets is niet aansprakelijk wanneer de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door onvoorziene omstandigheden als (serieuze) familie-omstandigheden, ziekte, geen vervoer e.v. Uiteraard zal in deze situaties overleg plaatsvinden met de eigenaar van het huisdier over een goede en acceptabele oplossing.

In het geval van extreem weer zal S-Pets een korte wandeling met het huisdier doen.

3.2 S-Pets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan het huisdier die zonder opzet is toegebracht door S-Pets. Uiteraard zal in deze situatie zoveel mogelijk overlegd worden met de eigenaar.

3.3 S-Pets behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen, waarbij het huisdier van de eigenaar niet wordt opgevangen / uitgelaten / verzorgd. Dit wordt natuurlijk zover mogelijk van tevoren doorgegeven en overlegd.

3.4 S-Pets behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, de eigenaar van het huisdier zal hierover van tevoren worden ingelicht.

3.5 S-Pets is niet aansprakelijk voor schade in, om of aan het huis van de eigenaar (bijvoorbeeld door brand, diefstal, inbraak), ten tijde van het uitlaten cq verzorgen van uw huisdier.

3.6 S-Pets garandeert de grootst mogelijke zorg voor het huisdier en gaat op een verantwoorde en veilige manier met het huisdier om.

S-Pets houdt zich daarmee aan alle afspraken die tijdens het intake-gesprek zijn gemaakt en opgenomen in de overeenkomst.

3.7 S-Pets is nimmer aan te merken als bezitter van het huisdier van de eigenaar.

3.8 S-Pets behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren of tijdens een overeenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt of een gevaar is voor andere honden en/of mensen.

3.9 S-Pets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, door honden onderling aangebracht.

3.10 S-Pets kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een hond wegloopt tijdens het uitlaten. Er kan altijd, ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding, een situatie ontstaan waarbij de hond wegloopt. S-Pets zal uiteraard al het mogelijke doen wat nodig is om te zorgen dat de hond weer zo snel mogelijk thuis komt.

Mocht dit in het ergste geval niet gebeuren, of mocht de hond iets overkomen, dan kan S-Pets hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Honden lopen uiteraard alleen los, indien hier door eigenaar van de hond toestemming voor is gegeven in de overeenkomst.

3.11 S-Pets garandeert zorgvuldig om te gaan met de huissleutel van de eigenaar en deze alleen te gebruiken voor het verzorgen cq halen en brengen van het huisdier, waarvoor de overeenkomst is getekend.

3.12 Indien het huisdier in de opvang zit, wordt er minimaal vier keer per dag gewandeld waarvan tenminste één wandeling van ongeveer een uur.

3.13 Indien het huisdier in de opvang zit, zit het huisdier in een bench op het moment dat er niemand aanwezig is en 's nachts. De eigenaar van het huisdier dient een eigen bench te verstrekken. Als er geen bench beschikbaar is, dient dit een week voor aanvang van de opvang aan S-pets te worden doorgegeven.

Indien uw huisdier niet in een bench kan dient dit van te voren worden aangegeven. S-Pets zal dan samen met de eigenaar een oplossing zoeken.

3.14 Voor opvang van huisdieren dient de eigenaar voor voldoende voeding te zorgen.

3.15 Voor opvang van huisdieren dient de eigenaar het paspoort cq. vaccinatieboekje van het huisdier mee te nemen.


Artikel 4 - Betaling

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 De vergoeding voor een strippenkaart dient vooraf te worden betaald. De strippenkaart blijft na betaling in beheer van de eigenaar. De strippenkaart dient op een vaste plek te worden gelegd, zodat S-Pets de datum en een paraaf er op kan zetten.

4.3 De vergoeding voor een maandabonnement zal ca. 7 dagen voorafgaand aan de betreffende maand worden gefactureerd en dient voor de 1e van de maand betaald te zijn.

4.5 Bij doorlopende contracten wordt maandelijks geïncasseerd. Iedere 12e maand, na ondertekening van de overeenkomst, wordt niet geïncasseerd. Dit om de vrije dagen en vakantie gedurende het jaar te compenseren. Dit wil echter niet zeggen dat de vrije dagen in deze maand plaatsvinden.

4.6 Bij reservering van de opvangdiensten en huisdierverzorging van S-Pets dient een aanbetaling van 20% met een minimum van €15 te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.

4.7 Op feestdagen bied ik geen uitlaatservice aan.

Feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.


Artikel 5 - Overig

5.1 Eventuele wijzigingen als adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers enz. dienen door de eigenaar van het huisdier zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan S-Pets.

5.2 Mutaties cq opzeggingen van de overeenkomst kunnen door de eigenaar van het huisdier minimaal één maand voor ingang hiervan worden doorgegeven.